>>>: Sammenligning

Godt nyt om kombinationsbehandling

En gruppe forskere har undersøgt behandlingen og livskvalitet hos patienter der har fået bortopereret deres skjoldbruskkirtel. (Ref. 1) De delte gruppen op i 2 en gruppe der fik kombinationsbehandling (LT4/LT3) og en gruppe der i stedet for LT3 fik placebo.

På flere områder var der signifikant forskel til fordel for gruppen der fik kombinationsbehandling. Et vigtigt fund i studiet: Det er nødvendigt at foretage hyppigere dosisjusteringer i gruppen der fik kombinationsbehandling for at undgå overdosering.

  1. Combined levothyroxine/liothyronine therapy improves quality of life in hypothyroid thyroidectomized patients Corleto R.1, 2, Boselli G.1, 2, Margiotta G.1, 2, Monzani M. L.1, 2, Craparo A.1, 2, Locaso M.1, 2, Sperduti S.1, 3, Roy N1, Simoni M.1, 2, 3, Rochira V.1, 2, Santi D.1, 2 & Brigante G.1, 2. Endocrine Abstracts (2022) 83 TO3 | DOI: 10.1530/endoabs.83.TO3

Behandling med L-T4 eller thyroid* – resultater efter 3 års behandling

Det er interessant at der ikke efter 3 år er signifikant forskel i TSH-variationen efter behandling med enten L-T4 eller thyroid*. (Ref. 1)

Studiet havde ikke ventet at finde dette resultat, da det var forventet at thyroid* ville udvise større TSH variation som følge af variationer af hormonindholdet fra batch til batch.

Dette studie kan være med til at sikre at patienter, der ikke kan hjælpes med syntetisk kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 kan få en sikker behandling med thyroid*.

I samme nummer af tidsskriftet The Annals of Family Medicine September 2020 (Ref.2), er der også en fremhævning af, hvad det kan betyde i relationen mellem lægen og patienten. Shared decision making – som det begreb der er grundpillen i relationen mellem læge og patient – hvor det ikke alene er laboratorieværdierne, der er bestemmende for behandlingsvalg, men at patientens velbefindende også er et nødvendigt og vægtigt tema. Artiklen slår fast at jo flere strenge lægen har at spille på desto flere patienter kan lægen sikre en individualiseret behandling.

  1. Thyroid Stimulating Hormone Stability in Patients Prescribed Synthetic or Desiccated Thyroid Products: A Retrospective Study Rolake Kuye, Catherine Riggs, Jordan King, Rachel Heilmann, Deanna Kurz, Jessica Milchak The Annals of Family Medicine Sep 2020, 18 (5) 452-454; DOI: 10.1370/afm.2545
  2. Returning to a Patient-Centered Approach in the Management of Hypothyroidism. Jill Schneiderhan and Suzanna Zick The Annals of Family Medicine September 2020, 18 (5) 388-389; DOI: https://doi.org/10.1370/afm.2602

* tørret griseskjoldbruskkirtel

Igen slås det fast – af internationale specialister – at T4 behandling ikke giver tilstrækkelige T3 niveauer.

Forskeren –  Jacqueline Jonklaas slår i en oversigtsartikel fast at gruppe af patienter, der behandles med T4, ikke føler sig velbehandlede på trods af normale TSH værdier. Det er et positivt skridt i den rigtige retning.

Der er gjort mange forsøg på at rette op på en relativ T3 mangel ved at give syntetisk T3 til disse parienter. Men det har ikke givet de ønskede resultater.

Men studierne af kombinationsbehandling viser dog at patienterne foretrækker kombinations behandling og at de tilsyneladende fortæller om, at de har færre negative symptomer på kombinationsbehandling.

Dr. Joonklaas slår fast at de 14 gennemførte studier ikke har været gennemført med en T3 formulering eller et dosisregime, der giver stabile T3 niveauer i blodet. (Det er velkendt at fordi T3 har en meget kort halvveringstid skal medicinen gives i hyppige og lave doser og det medfører at det er yderst vanskeligt for patienterne at gennemføre denne type behandling – de formår ikke at holde styr på de mange doser i løbet af dagen). Desuden påpeges det i gennemgangen at studierne ikke er store nok til at kunne sige noget meningsfuldt om behandlingerne.

Derfor er det vigtigt i fremtidige studier at finde medicin der kan give et stabilt tilstrækkeligt højt T3 niveau og det er nødvendigt med studier der er designet til at vise forskel mellem grupperne der deltager. KILDE

Sammenlignende undersøgelse af naturlige stofskiftehormoner og T4

Forskerne sammenlignede effekten af naturlige stofskiftehormoner og T4 i en gruppe på 70 patienter. Resultaterne viser, at patienter på naturlige stofskiftehormoner tabte sig en smule, at næsten halvdelen af testpersonerne foretrak naturlige stofskiftehormoner, og der var signifikant positive resultater i målingen af patienternes subjektive symptomer. Der var ikke signifikant forskel på behandlingerne i forhold til måling af livskvalitet. Kilde

Stofskiftepatienter med genfejl vil muligvis have glæde af kombinationsbehandling med T4/T3

Et engelsk studie har undersøgt stofskiftepatienter for en genfejl (DIO2), der tilsyneladende forringer omsætningen af T4 til T3. De fandt, at 16% af 552 personer havde den omtalte genfejl. Når disse personer fik kombinationsbehandling, oplevede de en klar forbedring i deres livskvalitet i forhold til deres tidligere behandling på T4 alene. Kilde

Hvem kan have gavn af kombinationsterapi?

Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism?

Dette er titlen på et studie, der vurderer den tidligere offentliggjorte dokumentation for monoterapi vs. kombinationsterapi i behandlingen af for lavt stofskifte. Som overskriften antyder er den klart i modsætning til et tidligere review (omtalt her).

Forfatterne har gennemført en meget grundig analyse af den tilgængelige litteratur og har et afsnit der hedder “Hvem kan have gavn af at få kombinationsbehandling” hvor de fremhæver 4 grupper der vil kunne have gavn af kombinationsbehandling:

  • 1) Patienter med for lavt stofskifte pga en underliggende autoimmun tilstand.
    patients with hypothyroidism due to an underlying autoimmune condition
  • 2) Patienter der har fået opereret skjoldbrukskirtlen væk, eller patienter der pga. radiojodbehandling ikke længere har egen produktion af T4 og T3
  • 3) Patienter med en genfejl der medfører, at patienten ikke kan omdanne T4 til T3 ude i vævene.
  • 4) Patienter med for lavtstofskifte der også har depression. De kan have glæde af den antidepressive effekt af T3.

Link til kilde

Kombinationsbehandling – en oversigtsartikel

Do we need still more trials on T4 and T3 combination therapy in hypothyroidism?” er titlen på en videnskabelig kommentar. Spørgsmålet er relevant og gennemgangen af alle de undersøgelser, der var gennemført frem til omkring oktober 2009, viser da også varierende resultater.
Et af dem at rigtig mange patienter foretrækker kombinationsbehandlingen.
Det næste meget bemærkelsesværdige er at mange af studierne er gennemført med fastlåste doser af testmedicinen, så det er enklere at gennemføre dobbeltblinde designs.

Interessant når man betænker at vi alle har et meget individuelt stofskiftehormon niveau. Endelig fastslås det, at fordi T3 har en meget kort halveringstid, er det vanskeligt at fastholde en jævn plasmakoncentration i løbet af et døgn.

Ovennævnte kommentar er også en god kilde til at kigge de mange sammenlignende studier der er gennemført igennem.

Link til kilde

Kombinationsbehandling T4, T4+T3 i forskellige forhold

Der er flere studier der undersøger hvilke typer behandling, patienter med for lavt stofskifte foretrækker. En af disse undersøgelser sammenlignede ren T4 behandling med T4+T3 i forholdet 10:1 og T4+T3 i forholdet 5:1. Resultaterne viser bl.a. 29,2% af deltagerne foretrak ren T4 behandling, 41,3% foretrak kombinationsbehandling 10:1, 52,2% foretrak kombinationsbehandling i forholdet 5:1. I de sekundære parametre der omfatttede bl.a. træthed og psykiske symptomer kunne forskerne ikke finde markante forskelle.

Link til kilde.